Undvik att använda browserfunktionerna 'Back/Tillbaka' (←) och 'Refresh' (↻). De kan få programmet att fungera fel. 
 
Beställ KivaQ W som konsultuppdrag.
obligatoriska fält
Tryck på knappen för hjälptext

Information om företaget / organisationen
Företagets/ organisationens namn:

Gatuadress
PostnummerOrt
Näringsgrensindelning:
img_alt
Välj det land där Er organisation verkar. Om Ni är en internationell koncern och den enkät som nu beställs samtidigt kommer att distribueras inom flera än ett land, vänligen välj ”Internationell koncern”.

Världsdel

Land:
img_alt Moms Id


Kontaktinformation
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
E-post på nytt:


 
Enkätens information
Enkätkod:   Enkätnamn
mW7376    
Lösenord: img_alt
Ni kan ändra lösenordet så att det är lätt att komma ihåg. För att svara på enkäten behövs endast enkätkoden. Lösenordet behövs vid analys av resultaten.
Lösenordet måste vara minst 8 och högst 20 tecken långt och innehålla tecken från a-z och A-Z och minst en siffra 0-9.


Analyslösenord img_alt
Sätt ett krux i denna ruta om du vill ha ett separat lösenord, som ger möjlighet för dig att ge andra möjlighet att analysera enkäten men inte möjlighet att ändra enkätens innehåll. Detta möjliggör även att göra enkäten totalt öppet och transparent. Detta innebär att t.ex. hela målgruppen/personalen får tillgång till enkätkoden och detta lösenord och kan därmed analysera enkätens resultat, vilket ökar förtroendet och engagemanget.
Lösenordet måste vara minst 8 och högst 20 tecken långt och innehålla tecken från a-z och A-Z och minst en siffra 0-9.


 
 
Enkäten påbörjas (datum)

Enkäten avslutas (datum)
   
Antal respondenter:

respondenter
img_alt
Utöver standardfrågorna kan beställaren addera till valbart antal tilläggsfrågor (max. 20). De möjliga svarsalternativen för tilläggsfrågorna är öppet svar, ja/nej, svarsalternativ på skalan 1-10 och flerval. Tilläggsfrågornas svarsalternativ bestäms i samband med frågornas konstruering i nästa steg. Beställaren bör noga överväga behovet av tilläggsfrågor, eftersom svarsprocenten vanligen sjunker om enkäten blir avsevärt längre.

Om ni vill konstruera egna tilläggsfrågor, ange antalet frågor:
tilläggsfrågor


Enkätens pris:   €

Priset bestäms av antalet respondenter och tillägsfrågor.


Dela in respondenter enligt kön? img_alt
Det är möjligt att dela in personalen i grupper enligt kön och/eller ålder. Observera att svarsprocenten vanligen sjunker om en respondent kan få uppfattningen att det pga indelningen blir möjligt att spåra enskilda svar. Vi rekommenderar därför att indelning görs endast om det finns minst 20 respondenter per grupp.


Dela in respondenter enligt ålder?Använd unika länkar till respondenter? img_alt
Egenskapen Unika respondenter gör det möjligt för beställaren att garantera att varje respondent besvarar enkäten endast en gång.

Detta möjliggörs genom att systemet via email sänder varje respondent en unik svarslänk, som endast kan användas en gång. För att detta skall vara möjligt måste beställaren av enkäten mata in respondenternas emailadresser i systemet.

Anonymiteten bevaras genom att den del av systemet,som känner till respondenternas identitet utnyttjar en separat databas och är isolerat från det övriga systemet genom skyddsåtgärder på operativsystemnivå. Att en respondent har svarat bevisas genom ett utbyte av en anonymiserad sigillsträng (token) mellan de båda delarna av systemet under svarsprocessens gång.


Dela in respondenterna i grupper? img_alt
Respondenterna kan indelas i grupper på basen av olika självvalda parametrar.

Respondenterna kan indelas t.ex. enligt personalgrupp (ex. timanställda, tjänstemän, högre tjänstemän, ledningsgrupp), avdelning (ex. produktion, underhåll, administration) och ort (ex. Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Oslo).

Observera att om de enskilda grupperna blir för små finns det alltid en risk att svarsprocenten sjunker och respondenten svarar mindre ärligt då anonymiteten ifrågasätts.

Använd eNPS som 1 tilläggsfråga img_alt
eNPS står för Employee Net Promoter Score och är ett mått på hur mycket personalen skulle rekommendera sin arbetsplats till bekanta och vänner. eNPS kan användas som en parameter då man analyserar enkätresultaten och behandlas som en tilläggsfråga.


Visa kundlogo img_alt
 
 
Enkätfrågorna skall finnas på följande språk:
Svenska Engelska Finska  

   

img_alt
Som referens finns en databas med tiotusentals svar från olika branscher. Referensmaterialet inkluderar de 7 standardfrågorna. En del branschspecifika referenser finns även att tillgå. Då Ni godkänner att KivaQ Oy Ab adderar svaren på denna enkät anonymt till det referensmaterial KivaQ-användarna har tillgång till får Ni tillgång till hela referensmaterialet.

Jag godkänner att KivaQ Oy Ab adderar svaren på denna enkät anonymt till det referensmaterial KivaQ-användarna har tillgång till. Då du godkänt detta får du tillgång till hela KivaQs referensmaterial.