TIETOSUOJASELOSTE Laadittu 13.2.2014

1. Rekisterinpitäjä:

Nimi: KivaQ OyAb
Yhteystiedot: Tohtorintie 1 as. 1, 25900 Taalintehdas
Yhteyshenkilö: Ove Näsman, +358 400 218537, ove.nasman@kivaq.fi

2. Rekisterin nimi:

KivaQ OyAb:n asiakas- ja käyttäjärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Kerättäviä tietoja käytetään KivaQ OyAb:n asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakkaan suostumuksella lisäksi liiketoiminnan kehittämiseen.

4. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteröitäviä tietoja ovat tilauslomakkeeseen täytetyt tiedot yrityksestä ja yhteyshenkilöstä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin kerätään tietoja kyselytilausten yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.
Tietoja luovutetaan ainoastaan säännönmukaisesti
- viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
- saman emoyhtiön muille tytäryhtiöille lain sallimissa rajoissa

7. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin 
 suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan
 sen käyttö kuuluu.

8. Tarkastusoikeus:

Käyttäjärekisteriin merkityillä henkilöillä (rekisteröidyillä) on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat rekisteriin talletetut tiedot sekä tällöin ilman eri pyyntöä saada tiedot rekisterin säännönmukaisista tietolähteistä ja säännönmukaisista tietojen luovutuksista.
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat em. tiedot, on esitettävä pyyntö KivaQ OyAb:lle. Yhteystiedot mainittu kohdassa 1.
Pyyntö esitetään kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti

9. Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Rekisteröity voi vaatia käyttäjärekisteriin merkityn virheellisen tiedon korjaamista. Oikaisupyyntö osoitetaan KivaQ OyAb:lle. Yhteystiedot mainittu kohdassa 1.